استعفاء کارگر | انحلال ارادی قرارداد کار

ماده 21 قانون کار، استعفای کارگر

استعفاء کارگر در قانون کار  |  ا نحلال ارادی قرارداد کار

استعفا کارگر پایان دادن به قراداد کار نامیده می شود.در بند واو ماده 21 قانون کار استعفاء به عنوان یکی از طرق اتمام قراداد کار ذکر شده و در تبصره همان ماده  قانونگذار تشریفاتی را برای استعفاء پیش بینی نموده است.همچنین در تبصره ماده 20 نیز در حکم استعفاء مواردی آمده است.در این مفاله در خصوص استعفاء ،تشریفات آن و مزایای کارگر مستعفی صحبت خواهیم نمود.

استعفاء در قانون کار  |  قانون استعفاء

قانونگذار در ماده 21 قانون کار موارد اتمام قراداد کار را بیان نموده و در بند واو استعفا را به عنوان یکی از موارد اتمام رابطه کاری ذکر نموده است.لذا استعفا یکی از طرق ارادی اتمام رابطه کاری بوسله کارگراست.مطابق اصل آزادی کار که قانون اساسی ما نیز در اصل 25 به آن اشاره نموده ، هیچ فردی را نمی توان مجبور به انجام کاری نمود مگر به میل اراده لذا در قانون کار هم بر همین مبنا کارگر مختار خواهد بود هر زمان که بخواهد به رابطه کاری خود خاتمه دهد البته می بایستی تشریفاتی را رعایت نماید.

البته در ادامه توضیح خواهیم داد حق استعفاء در مواردی محدود شده است و کارگر نمی تواند استعفاء دهد و مجبور به ادامه رابطه کاری خواهد بود.

انصراف از استعفاء

در صورت اعلام استعفاء به صورت کتبی کارگر می تواند تا 15 روز از تقدیم استعفاء خود به کارفرما به صورت کتبی انصراف خود را اعلام نماید

استعفاء مطلق است

تایید کارفرما برای قبولی استعفاء کارگر نیاز نیست و صرف استعفاء برای اتمام رابطه کاری کافی خواهد بود.در واقع استعفاء مشروط به قبول کارفرما نیست و صرف اعلام با شرایطی که ذکر شد کافی خواهد بود.

در حکم استعفاء

به موجب تبصره ماده 20 قانون کار در صورتی که کارگر  تا 30 روز بعد از رفع حالت تعلیق به کارفرما مراجعه ننماید یا بعد از مراجعه به محل کار و استنکاف کارفرما از پذیرش به هیات تشخیص مراجعه ننماید در حکم مستعفی شناخته می شود.و نمی تواند از مزایای پایان کار استفاده نماید.

به عنوان مثال اگر کارگر به مرخصی زایمان رفته و بعد از دوران مرخصی به کارفرما مراجعه نموده و کارفرما از پذیرش وی استنکاف نماید و کارگر به هیات تشخیص برای بازگشت به کار شکایت ننماید مستعفی شناخته می شود.

مزایای پایان کار کارگر مستعفی

به استناد ماده 24 و تبصره 4 ماده 7 قانون کار کارفرما موظف است در پایان کار به کارگر مستعفی حق سنوات با توجه به کارکرد پرداخت نمایید.

بیمه بیکاری | استعفا کارگر و بیمه بیکاری

به موجب ماده 2 قانون بیکاری ، دستمزد ایام بیکاری صرفاً به افرادی پرداخت می شود که بدون میل و اراده بیکار شده باشد در نتیجه کارگری که استعفاء داده به علت وجود میل و اراده نمی تواند از مزایای بیمه بیکاری استفاده نماید.

ماده 21 – قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي يابد :

الف فوت كارگر .

ب بازنشستگي كارگر .

ز – فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد ( منطبق با قانون كار ) پيش بيني شده است .

ج از كار افتادگي كلي كارگر .

د انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن

هـ پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين است .

و استعفاي كارگر .

ح كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن آوري مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.

ز- فسخ قرارداد به‌نحوي كه در متن قرارداد (منطبق با قانون كار) پيش بيني شده است.

ح- به‌منظور جبران كاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، كارفرمايان مي‌توانند بر مبناي نوآوري‌ها و فناوري‌هاي جديد و افزايش قدرت رقابت‌پذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشكل كارگري كارگاه، كارفرما و اداره تعاون و كار و رفاه اجتماعي محل) كارگران كارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، كارگران را به ميزان ذكر شده در قرارداد سه جانبه به محل كار برگرداند و يا كارفرمايان مي توانند مطابق مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/ 5/ 1382 و اصلاحات بعدي آن و قانون بيمه بيكاري مصوب 26/ 6/ 1369 عمل كنند.

تبصره – كارگري كه استعفاء مي‌ كند موظف است يكماه به كار خود ادامه داده و بدواً استعفاي خود را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و در صورتيكه حداكثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را كتباً به كار فرما اعلام نمايد استعفاي وي منتفي تلقي مي ‌شود و كارگر موظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران تحويل دهد.

16
امتیاز :
بدون رای!
profile avatar
هاشم فراهانی هاشم فراهانی وکیل پایه یک دادگستری مدیر سایت کارلا-مشاور قانون کار و تامین اجتماعی
همراه ما باشید در کانال تلگرام کارلا،یارکارگر و کارفرما کانال تلگرام

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

question