آرشیو برچسب: رای دیوان

در صورت عدم تشکیل شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا فقدان نملنده کارگران در کارگاه،اعلام نظر مثبت هیات تشخیص در فسخ قرارداد کار موضوع ماده 27 قانون کار الزامی است مقدمه: الف- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2761 موضوع شکایت آقای گداعلی فربه قاضیانی به طرفیت اداره کار گیلان به خواسته [...]
ادامه مطلب 10 دسامبر , 2018
question